Законы РМиД

http://uralskayou-sh.ucoz.ru/zakony_rmid.doc

Программа деятельности РМиД
http://uralskayou-sh.ucoz.ru/programma_dejatelnosti_detskoj_organizacii.doc
Устав РМиД
http://uralskayou-sh.ucoz.ru/ustav_detskogo_obedinenija.doc